ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

1 សេចក្តីព្រាង

សេចក្តីព្រាង

2 ការឆ្លាក់ CNC

ការឆ្លាក់ CNC

3 ការបោះត្រា

ការបោះត្រា

4 ងូតទឹកអគ្គីសនី

ងូតទឹកអគ្គីសនី

5 ធ្វើ

ធ្វើ

6 ប៉ូលា

ប៉ូលា

7 ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

8 ការលាបពណ៌

ការលាបពណ៌

9 ការបោះពុម្ព

ការបោះពុម្ព

10 ការលាបពណ៌ស្រោមសំបុត្រពិតប្រាកដ

ការលាបពណ៌ enamel ពិតប្រាកដ

11 ពណ៌ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុង

ពណ៌ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុង

បន្ទប់តាំងបង្ហាញ

បន្ទប់តាំងបង្ហាញ